۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه


همیشه یک به تخمم هم باید بذاری گوشه کنار معاشرت هات. مثل لیمو و ریحونی که برای تزئین میگذراند گوشه بشقاب. فرقش این است که اگر لیمو و ریحون تزئینی را با ولع می‌خوری با تزئین معاشرت هایت نباید اینطور برخورد کنی.