۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

باید بپذیری که بعضی ها همجنس و وصله تنت نیستند. کم کم می فهمی هرچقدر هم با ظرافت تام همه درزهای بین خودت و او را بدوزی باز هم یک چیزی است که توی ذوق بزند. توی ذوق خودت هم نزد توی ذوق بقیه می زند. محکم هم می زند جوری که جایش کبود شود.