۱۳۹۱ فروردین ۱۲, شنبه


من بعد شنیدن حرفش افتادم تو استخر آب سرد و اون زیر به حباب هایی که از دماغم میومد بیرون نگاه کردم.