۱۳۹۱ فروردین ۱۲, شنبه


رو هوا عاشق می شد، رو زمین فارغ. تماشاچی ها هم بین زمین و هوا عاشق معلق بودنش.