۱۳۹۰ اسفند ۲۴, چهارشنبه


یه چغندرم که مقنعه سرش کرده. بپزیش بشه لبو، بدیش دست بچه داغ داغ داغ و بگه نه شیرین نیست؛ بندازتش زمین و بره پی کارش.