۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه


البته یک وقت هایی هم یکهو یکی از قاچ های چارتایی از پرتاقال نیش بازه باز می شود.