۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

آدمهای خوب مثل یک پر پرتقال هستن جلوی نور. شفاف و خوشرنگ و قشنگ.