۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه


یک روزهایی هستند که قرمزند. قرمزی شان نه مثل یاقوت سرخ پوش سال های دیرین است، نه مثل پانچ روی میز تحریر که دلش پر باشد از رنگی های ریز و نه مثل لاک قرمز روزهای خوش و خرم بودنت. قرمزی شمارش معکوس دارند که میرسی به صفر و بنگ. مثل شن های ساعت شنی سر میخورند و میروند و تپ میریزند. روزهای قرمز بغضشان تلخ است؛ نه مثل عرق نعناع است و نه مثل قهوه ترک. چونه لرز میگیری و پیشانی ات والان دار میشود.