۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه


این اشرف مخلوقات است که با شیرین زبانی هایش دل را می زند- مثل سوهان حاج فلانی و برادران یا پسران. سوهان خوبی هم دارد بعد از مدتی مصیبت کشی برای طعم و چسبندگی بی ثمر، مسواک میزنی و رها میشی. اما این اشرف مخلوقات می ماند ور دلت؛ با دروغ ها و قربون صدقه رفتن های حساب شده و تدابیری اندیشیده و دو نقطه ایکس و دو نقطه ستاره و دو نقطه کوفت و قلب و دل و جیگر و قلوه و روده و کبد و طحالش.