۱۳۹۰ مرداد ۳, دوشنبه


واقعیت آدم های نخ نما را نباید دستکاری کرد. نخ را نباید بکشی، ریسمانش کنی و واقعیت زشتشان را نشان دهی.