۱۳۹۰ اردیبهشت ۹, جمعه

از شما چه پنهون گاهی روحم میرود توی دیگ مادربزرگ مچاله میشود تا خوب بجوشد.