۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

این هایی که تو میدهی نخ نیست. شاید هم نخ باشد اما جنسش بد است، چینی ست. سر نخ را که بگیرم و بکشم تا برسم بهت، باز هم پرت می شم و میخورم به صخره روبرویی.