۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۲, پنجشنبه

گاهی دخترک بی معرفت قصه بودن، خوشایند است. دم به دم، مزاجت را دم کنی و فارغ شوی و پشت پنجره بایستی و هورت بکشی دم نوشت را.