۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه


وقتی چهار زانو میروم توی خودم میشینم، نباید کسی از راه رسد و شوخی ناشایستی کند. دلم نازک است دیگر؛ زود میشکند. گاهی شکل قوری بند زده ای است که نشتی دارد. گاهی هم مثل پوست پیاز است. اگر نشکند حتما چروک میخورد، مچاله میشود و می افتد یک گوشه و به سرانجام پوست گوجه های کبابی دچار میشود.