۱۳۹۰ اردیبهشت ۳, شنبه


 آدم باید چشم سفید باشد تا اوضاع بر وقف مراد گردد. چشم های پف کرده و قرمز کاری پیش نمی برند. گریه که زیاد شد کشتی هایت را غرق میکند و بی هیچ بار و بنه ای باید توی فنجون بشینی و قاشق زنان دنبال خشکی بگردی.