۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

این داستان زین و پشت که میگویند ریخت بدی دارد. اینکه همیشه کت رنگ و رو رفته و سامسونت خاک خورده آدم ها را بدهی دستشان. به آرامی خاک روی سر شانه هایشان را پاک کنی و در خروجی را نشان دهی. اینکه آب نپاشی پشت آدم ها از ترس باورهای قدیمی.