۱۳۸۹ اسفند ۱۸, چهارشنبه


گرتل قصه میشم و خورده اعصابامو میریزم رو زمین تا راحت تر برگردم.